ИНСТРУКТАЖ

НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С  ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-1

I-XII  клас

 1. Спазване на общите здравни мерки.
 2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е задължително:

 • в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици;
 • Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

 • Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите – маски или шлемове.
 • Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата;
 • Преди поставяне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце;
 • защитната маска се сваля, като се хващат връзките и се избягва докосването на предната част;
 • След сваляне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце;
 • Защитната маска за еднократна употреба се изхвърля веднага след сваляне;
 • Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни;
 • Учениците са длъжни да спазват необходимата дистанция помежду си при посещение на санитарните помещения (влизат само по двама), по време на междучасията и организирания отдих;
 •  Да не споделят общи предмети или храна;
 • Да спазват необходимата дистанция в столовата по време на хранене;
 • При евентуално неразположение да уведомят своевременно учител, медицинското лице или родител (ако неразположението е усетено в домашна среда);
 • Стриктно спазване на лична хигиена.
 • Старателно измиване на ръцете:
 • когато са видимо замърсени;
 • след кихане или кашляне;
 • преди, по време и след приготвяне на храна;
 • преди хранене;
 • след ползване на тоалетна;
 • след досег с животни;
 • при непосредствена грижа за болен.

Ръцете се мият 20 секунди със сапун.

 • При невъзможност за измиване , се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите;

Ръцете се оставят да изсъхнат след необходимото време за контакт за обработване на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

ИНСТРУКТАЖ НА УЧИТЕЛИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID- 19

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 1. Всички учители в началото на всеки учебен час да напомнят на учениците за стриктно спазване на личната хигиена /да се мият по-често ръцете, да не се разменят храни и напитки, да използват само лични пособия, да се избягва пряк досег помежду си/.
 • Да инструктират учениците за безопасно ползване на дезинфектантите. Дезинфектирането на ръцете да става под контрола на учител, важи за всички ученици от І – VІІ клас.
 • При поява на неразположение от ученик, същият се изпраща в медицинския кабинет в училище и се уведомяват родителите и личния лекар, за да предприемат мерки за осигуряване на здравни грижи за детето.
 • Стриктно да се прилагат и спазват мерките за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията- задължителни и препоръчителни.
 • Спазване на общите здравни мерки.
 •  Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).Носенето на маска или шлем е задължително:
 • в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
 • в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
 • в училищните автобуси.

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

 • Засилена лична хигиена и условия за това:
 • Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.
 • Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.
 • Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
 • Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията.
 • Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.
 • Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.
 • Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.
 • При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.
 • Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.
 • Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.
 • Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
 •  Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

ИНСТРУКТАЖ

НА ПОМОЩНО – ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С  ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

 1. Задължения на помощно – обслужващия персонал /хигиенисти/:
 2. Стриктно спазване на алгоритъма на дезинфекционните мероприятия на помещенията;
 3. Ежедневна периодична дезинфекция на критичните точки в училищната сграда: подови покрития, бюра, чинове, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление,парапети, тоалетни, мивки, кранове и много други често докосвани с ръце повърхности;
 4. При наличие на потвърден случай на корона вирус се извършва почистване и дезинфекция на повърхности, които са били в контакт със заболялото лице, помещението и общите части;
 • Начин на приложение на дезинфектантите
 • Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба и директно да се нанасят върху повърхностите или такива, от  които се приготвят разтвори преди употреба;
 • Третират се всички малки повърхности- дръжки,бутони,клавиатури, бюра и др.;
 • Препоръчително е използване на дезинфектант под формата на спрей;
 • Повърхностите се напръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа, предварително напоена със разтвора за дезинфекция;
 • Малките повърхности могат да се обтриват  и с дезинфекциращи мокри кърпи, като същите се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя;
 • Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности могат да се използват под формата на концентрат, от който да се приготви работен разтвор или да е готов за директна употреба.
 • Стриктно да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие;
 • Стриктно да се спазват специфичните изисквания за проветряване на помещението, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора до третираните повърхности и др.;