Необходими документи за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година:

 1. Заявление до директора на училището (по образец).
 2. Удостоверение за раждане на детето (представяне на оригинал за справка).
 3. Документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник.
 4. Заповед или решение на Съда за дете, настанено по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето.
 5. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.
 6. Лична карта на родител или настойник (за справка).
 7. Декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (за завърналите се от чужбина деца).
 8. Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП – за детето, кандидатстващо за прием.
 9. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% (оригинал за сверяване).
 10. Писмена декларация на родителя, чрез която декларира съгласие за съхранение и обработка на личните му данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни (по образец).

График за дейностите по прием и записване на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година:

 1. Подаване на заявление за записване – от  31.05 до 15.06
 2. Разглеждане на подадените заявления и обявяване на списъка на приетите ученици – 16.06
 3. Записване на приетите ученици – от 17.06 до 24.06
 4. Обявяване на свободни места – 27.06
 5. Попълване на свободни места – 15.09

Критерии за класиране на деца в първи клас за учебната 2023/2024 година в случай, че броят на подалите заявления е по-голям от обявените места.

С предимство се приемат деца:

 1. Завършили подготвителна група;
 2. Дете с трайни увреждания над 50 %;
 3. Дете с двама починали родители;
 4. Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
 5. На учители или служители в СУ „Любен Каравелов“ – Копривщица;
 6. В близост до местоработата на един от родителите;
 7. Деца със СОП