Тук може да намерите документи, които подпомагат дейностите по проекта „Твоят час“:

 

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

 

ЗАЯВЛЕНИЕ и декларация за информирано съгласие