В рамките на проект „Развитие на педагогическите умения в подкрепа на съвременното училище“ се проведе образователната мобилност на преподаватели и служители от СУ „Любен Каравелов“  в периода 22 – 27.11.2023г. Екипът ни подписа предварително споразумение за провеждането на обучителни курсове с приемаща организация от Виена, Австрия (TUROREIN).

Проектът имаше за цел да насърчи личностното развитие на преподавателите чрез участие в образователни програми за мобилност и да установи международни и междукултурни партньорства. За постигане на тези цели осъществихме мобилност и участие в три обучителни курса, които спомогнаха за подобряване методите на преподаване и повишаване уменията на учителите за осъвременяване на учебния процес. Обученията се проведоха в интернационална среда, където имаше участници и от други европейски държави.

С развиването на специфични за дейността ни умения и познания, персоналът на СУ „Любен Каравелов“ е в състояние да подобри ученическата самооценка и мотивацията за обучение, което ще окаже дългосрочен положителен ефект върху повишаване успеха на учениците. Учителите ни ще имат възможност да насърчават инициативността сред учениците, подготвяйки ги за предизвикателствата на бъдещето. Проектът не само засили нашата образователна общност, но и подготви учителите ни за предизвикателствата на 21-ви век.

Проект „Развитие на педагогическите умения в подкрепа на съвременното училище“ (2022-1-BG01-KA122-SCH-000079786) е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС. Изразенитe възгледи и мнения принадлежат изцяло на автора и не отразяват непременно възгледите и мненията на ЕС или EACEA. Същите не носят отговорност за пълнотата или точността на информацията.     

Проект „Развитие на педагогическите умения в подкрепа на съвременното училище“ (2022-1-BG01-KA122-SCH-000079786) е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС. Изразенитe възгледи и мнения принадлежат изцяло на автора и не отразяват непременно възгледите и мненията на ЕС или EACEA. Същите не носят отговорност за пълнотата или точността на информацията