Уважаеми колеги,

Във връзка с реализирането на образователна мобилност в Австрия по проект „Развитие на педагогическите умения в подкрепа на съвременното училище”, представяме на Вашето внимание критериите, по които ще се извърши селекцията на кандидатите:

  • Добра езикова подготовка (min B2 – Английски език);
  • Мотивация за участие;
  • Качество на разработения план за подготовка и разпространение.

Предварително набелязаните обучителни курсове са:

  • Methodology Revisited, Revitalised and Re-Energised;
  • ICT Tools Development for Teachers in Secondary Schools;
  • Project management for crosscultural exchange projects in Europe.

Желаещите могат да кандидатстват за повече от 1 курс, но на етап събеседване следва да заявят приоритетно кой е водещия за тях курс. Кандидатите за участие в мобилностите е необходимо да подадат следните документи, които ще се оценяват от комисията, назначена със заповед на директора:

1. Мотивационно писмо;

2. План за подготовка и разпространение;

3. Europass вариант на автобиография.

За допълнителна информация, моля обърнете се към ръководството на училището.

Успех на всички кандидати!

Проект „Развитие на педагогическите умения в подкрепа на съвременното училище“ (2022-1-BG01-KA122-SCH-000079786) е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС. Публикацията излага единствено възгледите на автора, като програмата и Европейската комисията не носят отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.