Обявление

На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 13б, чл. 13в и чл. 13г от Наредбата за
условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на
мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема
„Училищно мляко”, приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016
г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г.,
бр.36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от
7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от
26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., изм.,
бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване
прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни
продукти в Учебно заведение: ОУ „Св. Княз Борис I”код: 200206 по Схема „Училищен
плод” и по Схема „Училищно мляко”, за период от три учебни години: 2019/2020 г.,
2020/2021 г. и 2021/2022 г.

 

Линк към НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

 

Категории: Uncategorized