Начален етап на обучение


Мария Генчева Косева – Паралеева – начален учител
e-mail: m.paraleeva@sulkaravelov.com

Христина Николова Ватахова – Стрелкова – начален учител
e-mail: h.vatahova@soulkaravelov.com

Марияна Христова Цолова – старши начален учител
e-mail: mariyana.tsolova@sulkaravelov.com

Спаска Лазарова Костевска – старши начален учител
e-mail: s.kostevska@soulkaravelov.com

ЦДО и общежитие

Теодора Иванова Рашкова
e-mail: t.rashkova@sulkaravelov.com

Антония Радостинова Брайкова – начален учител
e-mail: a.braykova@sulkaravelov.com

Зарафина Момчева Радоева – старши начален учител
e-mail: z.radoeva@soulkaravelov.com

Георги Рашков Доросиев – старши начален учител
e-mail: g.dorosiev@soulkaravelov.com

Катерина Банкова Къралиева – учител
e-mail: k.kyralieva@sulkaravelov.com

Таня Стойчева Панчева – учител
e-mail: t.pancheva@soulkaravelov.com

Василка Кунчева Стефлекова
e-mail: v.steflekova@soulkaravelov.com

Прогимназиален и гимназиален етап

Нешка Славчова Кунчева – Иванова – старши учител по български език и литература, английски език
e-mail: n.kuncheva@soulkaravelov.com

Пенка Георгиева Кривиралчева – старши учител по български език и литература, английски език
e-mail: p.kriviralcheva@soulkaravelov.com

Дияна Светославова Георгиева – учител по български език и литература
e-mail: d.georgieva@sulkaravelov.com

Мария Георгиева Кларк – учител по английски език
e-mail: m.clark@sulkaravelov.com

Лалка Недельова Доросиева – старши учител по математика
e-mail: l.dorosieva@soulkaravelov.com

Нанка Благова Куртева – старши учител по физика и астрономия, математика
e-mail: n.blagova@soulkaravelov.com

Мария Цанчова Доросиева – учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда
e-mail: m.dorosieva@soulkaravelov.com

Марагарита Бориславова Цолова – старши учител по история и цивилизации, география и икономика
e-mail: m.tsolova@soulkaravelov.com

Мария Павлова Мухова – старши учител по история и цивилизации, философски цикъл
e-mail: m.muhova@soulkaravelov.com

Донка Кунчева Стефлекова – старши учител по информационни технологии, програмиране
e-mail: d.steflekova@soulkaravelov.com

Стоян Динчев Павлов – учител по програмиране, професионална подготовка
e-mail: s.pavlov@sulkaravelov.com

Милена Пиринова Алексиева – учител по програмиране, професионална подготовка
e-mail: m.aleksieva@sulkaravelov.com

Нели Иванова Станчева – старши учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество
e-mail: n.stancheva@soulkaravelov.com

Мирела Илиева Стамболова – старши учител по професионална подготовка
e-mail: m.stambolova@soulkaravelov.com

Василена Владимирова Керемидчиева – учител по професионална подготовка
e-mail: v.keremidchieva@soulkaravelov.com

Веселин Атанасов Вълчев – учител по физическо възпитание и спорт
e-mail: v.vylchev@soulkaravelov.com

Валентин Пламенов Петков – учител по музика
e-mail: valentin.petkov@soulkaravelov.com