Начален етап на обучение

Мария Генчева Косева – Паралеева – начален учител
e-mail: m.paraleeva@sulkaravelov.com

Христина Николова Ватахова – Стрелкова – старши учител, начален етап
e-mail: h.vatahova@soulkaravelov.com

Марияна Христова Цолова – старши учител, начален етап
e-mail: mariyana.tsolova@sulkaravelov.com

Стефания Христова Павлова – начален учител
e-mail: s.dimitrova@sulkaravelov.com

Теодора Иванова Нейчева – начален учител
e-mail: teodora.neycheva@sulkaravelov.com

Георги Рашков Доросиев – старши учител, начален етап
e-mail: g.dorosiev@soulkaravelov.com

Зарафина Момчева Радоева – старши учител, начален етап
e-mail: z.radoeva@soulkaravelov.com

ЦДО и общежитие

Теодора Иванова Рашкова – начален учител
e-mail: t.rashkova@sulkaravelov.com

Антония Радостинова Брайкова – начален учител
e-mail: a.braykova@sulkaravelov.com

Василка Кунчева Стефлекова – старши учител по физика
e-mail: v.steflekova@soulkaravelov.com

Милена Пиринова Алексиева – учител по програмиране, професионална подготовка
e-mail: m.aleksieva@sulkaravelov.com

Прогимназиален и гимназиален етап

Нешка Славчова Кунчева – Иванова – старши учител по български език и литература, английски език
e-mail: n.kuncheva@soulkaravelov.com

Пенка Георгиева Кривиралчева – старши учител по български език и литература, английски език
e-mail: p.kriviralcheva@soulkaravelov.com

Дияна Светославова Георгиева – учител по български език и литература, руски език
e-mail: d.georgieva@sulkaravelov.com

Мария Георгиева Кларк – учител по английски език
e-mail: m.clark@sulkaravelov.com

Лалка Недельова Доросиева – старши учител по математика
e-mail: l.dorosieva@soulkaravelov.com

Нанка Благова Куртева – старши учител по физика и астрономия, математика
e-mail: n.blagova@soulkaravelov.com

Мария Цанчова Доросиева – учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда
e-mail: m.dorosieva@soulkaravelov.com

Марагарита Бориславова Цолова – старши учител по история и цивилизации, география и икономика
e-mail: m.tsolova@soulkaravelov.com

Мария Павлова Мухова – старши учител по история и цивилизации, философски цикъл
e-mail: m.muhova@soulkaravelov.com

Донка Кунчева Стефлекова – старши учител по информационни технологии, програмиране
e-mail: d.steflekova@soulkaravelov.com

Стоян Динчев Павлов – учител по програмиране, професионална подготовка
e-mail: s.pavlov@sulkaravelov.com

Василена Владимирова Керемидчиева – учител по икономически дисциплини, професионална подготовка
e-mail: v.keremidchieva@sulkaravelov.com

Катерина Банкова Къралиева – учител по програмиране, професионална подготовка
e-mail: k.kyralieva@sulkaravelov.com

Таня Стойчева Панчева – учител по физическо възпитание и спорт
e-mail: t.pancheva@soulkaravelov.com

Веселин Атанасов Вълчев – учител по физическо възпитание и спорт
e-mail: v.vylchev@soulkaravelov.com

Николай Кирилов Иванов – учител по музика
e-mail: n.ivanov@sulkaravelov.com