СУ „Любен Каравелов“, град Копривщица, бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ 77, БУЛСТАТ: 000760156,  Директор: Бойка Рашкова Дюлгярова,

  • Училището обработва лични данни на своите ученици, техните законни представители, работници, служители.
  • Обработват се обикновени лични данни – три имена, ЕГН, адрес, номер на лична карта, имейл, телефонен номер.
  • Целите на обработване са по повод образование, трудови, осигурителни и данъчни правоотношения.
  • Личните данни се обработват законно, прозрачно и добросъвестно.
  • Лични данни се предоставят само на НАП, НОИ, РУО, МОН. Не се предават в други държави.
  • Данните се съхраняват в срокове съобразно законодателството на Република България.
  • Субектите на лични данни имат право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните, да подават жалба до КЗЛД или до съда.
  • Ако тези данни не бъдат предоставени, няма да възникнат трудови, осигурителни, образователни, облигационни и членствени права.

Лицето за защита на лични данни в училището е Катерина Банкова Къралиева, ел. поща: k.kyralieva@sulkaravelov.com