Оценка на качество на образованието:    Много добра  3.64


Оценката на всяка област е средноаритметично число (от 0 до 4 точки) от оценките на всички критерии

Скала за оценяване:

до 1.99 т. – незадоволителна оценка

от 2 до 2.49 т. – задоволителна оценка

от 2.50 до 3.49 т. – добра оценка

от 3.50 до 4 т. – много добра оценка


Тук може да намерите информация за Националния инспекторат по образованието