Документацията за откриване и участие в процедурата:

1. Решение за откриване на процедурата

2. Обявление за откриване на процедура

3. Решение за промяна 19.01.2016

3.1 Указания за участие в процедурата според решението за промяна

3.2 Приложения за участие в процедурата според решението за промяна

4. Скици на училището за участници в процедурата по обособена позиция 3.

Разяснения по документацията за участие, във връзка с постъпили въпроси до възложителя: 1 , 2 и 3

Протокол 1 от дейността на комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

Уведомително писмо за отваряне на ценовите предложения на участниците.

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 10.03. 2016 г.  от 13.30 ч. в СОУ „Любен Каравелов“, Мултимедийна зала.

Протокол 2

Решение на възложителя за определяне на изпълнител на обществена поръчка