I.Същност:

Ученическият съвет е организация, която дава възможност на учениците да участват в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот. Предложенията на УС се представят пред Ръководството и Педагогическия съвет на училището. Цели на УС са:

     1.Да осъществява връзка между учениците и Ръководството и ПС

     2. Да защитава правата и интересните на учениците.

     3. Да дава гласност на проблемите на учениците.

     4.  Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот.

     5. Да участва активно в дейности, свързани с личностното развитие и поемане на отговорност от страна на учениците.

II. Членство в УС:

Всеки клас излъчва един представител, който отговаря на следните критерии

1. Ползва се с доверие и уважение сред съучениците си и преподаващите му учители;

2. Доказал е, че има уменията да защитава интересите на учениците и училището;

3. Не е допускал нарушения на ПВР на училището, за които да е получавал наказания за предходната учебна година;

4. Способен е да поема отговорност;

5. Съпричастен е към училищния живот.

Никой ученик не може да бъде задължен да участва в ученическото представителство.

Представителите на класовете се избират за срок от една учебна година. В случай, че сред учениците от един клас преобладава мнението, че техният представител не защитава интересите на класа, той може да бъде сменен в края на първия учебен срок с провеждане на ново гласуване.

Членовете на Ученическия съвет могат да напускат съвета доброволно през цялата учебна година. В този случай напусналият ученик бива сменен от нов представител на класа.

III.  Права и задължения:

1. Права на ученическите представители

– Да взимат отношение по правилника за вътрешния ред.

– Да изразяват позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот.

– Да защитават интересите на съучениците си пред Ръководството и Педагогическия съвет.

– Да представят становища на УС пред Ръководството и Педагогическия съвет.

2. Задължения на ученическите представители:

– Да познават и спазват ПВР на училището.

– Да представят обективно и аргументирано становище на своите съученици по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното.

– Да предават точно и навреме актуална информация за училищния живот, както от учениците към учителите, така и от учителите към учениците.

– Да търсят среща с учителите и с Ръководството на училището винаги, когато възникне важен за учениците проблем.

– Да участват в ежемесечните срещи на УС, за да обсъждат актуални теми и проблеми, да разработят позиция и план за действие по тях.

    IV.Ученическия съвет взаимодейства активно с:

     1.  Класните ръководители и учители;

     2.Училищното ръководство и Педагогическия съвет;

     3.  Родителската общност и Училищното настоятелство;

     4.  Ученическите съвети на други училища и извънучилищни институции, организации и фирми;