Извънкласните дейности на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Копривщица за учебната 2017/2018 г. са:

  •  „Четене и презентиране“ с ръководител Нешка Славчова Кунчева-Иванова
  • „Забавна математика“ с ръководител Лалка Недельова Доросиева
  • „Математиката е забавна“ с ръководител Василка Кунчева Стефлекова
  • „Млад волейболист“ с ръководител Бойка Рашкова Дюлгярова
  • Клуб Виртуозни музиканти „ с ръководител Добрин Петров Иванов
  • „Театрално студио – Смехурко“ с ръководител Мария Павлова Мухова
  • „Приложни и арт занимания“ с ръководител Нели Иванова Станчева
  • „Мажоретки“  с ръководител Нено Павлов Павлов
  • „Волейболен свят“ с  ръководител Петко Нейков Гаврилов
  • „Аз танцувам“ с ръководител Мария Генчона Косева-Паралеева

 

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА РАБОТА НА ГРУПИТЕ

по   Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“

за учебната 2017/2018 година

№ по ред Наименование на групите Ден от седмицата Брой часове  Начален час
1. Четене с презентиране Понеделник 2 15:00 – 16:30
2. Забавна математика Четвъртък 2 15:30 – 17:00
3. Математиката е забавна Понеделник 2 14:30 – 16:00
4. Млад волейболист Сряда 2 15:00 – 17:30
Петък
5. Волейболен свят Сряда 2 17:00 – 18:30
Четвъртък
6. Виртуозни музиканти Понеделник 2 17:00 – 18:30
Вторник
7. Театрално студио „Смехурко“ Петък 2 16:00 – 17:30
8. Приложни и арт занимания Вторник 16:00 – 17:30
9. Мажоретки Понеделник 1 14:30 – 15:15
Четвъртък
10. Аз танцувам Сряда 2 15:30 – 17:00