Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

– Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

– Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

– Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

За учебната 2021/2022г., по  Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи в СУ“ Любен Каравелов“ гр.Копривщица са получени 9 учителски устройства.

За учебната 2022/2023г. в СУ „Л.Каравелов“, гр.Копривщица ще се реализира изпълнението на Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. по  проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. В училище ще се организират краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 5

Дейността обхваща провеждане на допълнително синхронно обучение от разстояние велектронна среда на ученици от I до XII клас за периода, в който те не посещават дневнаприсъствена форма на обучение или не се обучават във форма синхронно обучение от разстояниев електронна среда, за повече от 10 учебни дни по уважителни причини (включително поставенипод карантина и тези, които поради липса на технически условия са се обучавали несинхронно).Целта е да се компенсира липсата на взаимодействие на учителите с ученици, да сепредотврати възникването на обучителни затруднения и/или натрупването на пропуски приовладяването на учебното съдържание, както и да се работи за успешната адаптация на ученицитекъм условията на синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в това число и чрез–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиранот Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюзчрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.осъществяване подходяща подкрепа от педагогическите специалисти за справяне на учениците семоционални, психологически и др. бариери, възникващи в процеса на обучението.