Стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:

  • ученици в риск от отпадане;
  • ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
  • ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
  • педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).

За учебната 2020/2021г., предложенията за групи по проект „Подкрепа за успех“ и ръководителите на групи както следва:

Дейност / Име Учебен предмет / Направление Тип занимание   Ръководител
1 Математика  Математика  Допълнителни обучения 1 – 10 клас Лалка Доросиева
2 Математически свят в трети клас  Математика  Допълнителни обучения 1 – 10 клас Василка Стефлекова
3 Математически свят в четвърти клас  Математика  Допълнителни обучения 1 – 10 клас Василка Стефлекова
4 Подготовка ДЗИ БЕЛ Български език и литература Допълнителни обучения във втори гимназиален етап Нешка Кунчева-Иванова
5 Подготовка НВО ИТ  Информационни технологии Допълнителни обучения 1 – 10 клас Стоян Павлов