Към администрацията можете да се обръщате за:

  • издаване на документи:
  • служебна бележка
  • дубликат на диплома
  • дубликат на свидетелство за основно образование
  • издаване на удостоверение за завършен клас
  • получаване на стипендии
  • заявления за записване

За контакти:

е-mail: info@sulkaravelov.com